KvalitetsutvecklingVårt kvalitetssystem utgår från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Det vilar på socialtjänstlagen och övriga lagar och bestämmelser som gäller HVB för barn och unga.

Det övergripande målet kan formuleras som: Nöjda klienter och uppdragsgivare.

Avstämbara mål. För varje flicka finns en genomförandeplan som är överenskommen med uppdragsgivaren. Den innehåller konkreta, tidsatta delmål och är utformad enligt BBIC. Delmålen stäms successivt av och förnyas.

Samverkan. De berörda – dvs flickorna och deras föräldrar om de är minderåriga – har rätt att delta i planeringen, att få ta del av behandlingsplaner och ev utredningar och få sina synpunkter beaktade.

Uppföljningar. Årligen och efter avslutad insats följs ärendena upp med enkäter till socialtjänsten, flickorna och deras föräldar.

Klagomålshantering. Eventuella klagomål dokumenteras och behandlas av chefen eller ansvarig behandlare. Den klagande ska alltid få ett svar på sitt klagomål. Är han/hon inte nöjd upplyser vi om möjligheten att vända sig till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) med klagomålet.

Utvärdering och årliga förbättringsplaner. Utifrån uppföljningarna gör vi årliga förbättringsplaner. Där ingår också analys av ev. sammanbrott. Vi strävar ständigt efter att bli bättre och att alltid ha nöjda kunder och klienter.

Barnperspektivet. FN:s barnkonvention är en självklar del av vårt kvalitetsarbete. Barnens rätt beaktas alltid.

Kompetens. Vår personal ska ha kompetens för att göra det vi åtagit oss. För varje medarbetare finns en kompetensutvecklingsplan.