BehandlingVåra teoretiska grunder:
- Systemteori
- Situationsanpassat ledarskap
- Gruppdynamiken som förändringsfaktor
- Salutogent förhållningssätt
- Miljöterapi


Detta innebär för oss:
Det är i den dagliga miljön och i mötet med personalen och de andra flickorna som förändring sker. Miljöterapi innebär en tydlig struktur på dagarna, få men fasta regler med en inrutad och förutsägbar tillvaro. Situationsanpassat ledarskap innehåller bl. a. att metod och förhållningssätt måste kunna variera utifrån den enskilda flickans nivå och förmåga att behärska sin situation. När flickorna känner en samhörighet med gruppen blir viljan till tillhörighet en starkt pådrivande faktor för förändring. Det salutogena förhållningssättet innebär att vi alltid ser till det friska och uppmuntrar det som fungerar i stället för att fokusera på det som inte fungerar. I botten ligger en humanistisk människosyn och en tro på människans möjligheter.
Konkret kan detta innebära:

1. Anknytning är viktig i inledningsfasen. Genom att vi "skämmer bort" flickan skapas en närhet som vi sedan kan bygga vidare på. Detta har också en positiv inverkan på risken för avvikning under den första tiden.

2. Tydligt personligt ansvar ges och tas på alla nivåer. Personalen tar personligt ansvar för sin ståndpunkt och sina beslut och samma ansvar avkrävs flickorna.

3. Gruppens påverkan på den enskilda flickan utnyttjas medvetet och systematiskt, samtidigt som hennes oberoende och förmåga att stå emot negativt grupptryck tränas. Här får vi också tillfälle att belysa på vilket sätt hennes tidigare grupptillhörigheter påverkat hennes liv.

4. Det räcker oftast inte att ge flickan en insikt och en förståelse för motiven för att ändra sitt leverne. Hennes tidigare liv har ju sällan styrts av medvetna och intellektuella beslut. Därför arbetar vi också mycket med värderingar och attityder.

5. Många aktiviteter av olika slag som syftar dels till att skapa gruppkänsla, dels att hjälpa flickorna hitta meningsfulla fritidsintressen.

6. Daglig träning i ”den verkliga världen”. Med hjälp av personal får flickorna social träning och hjälp att hitta i samhället. Ett ofta skriande behov av individuellt anpassad samhällsorientering tillgodoses för att flickan skall förstå sin egen nuvarande situation.

7. Skolan är viktig både för att lära sig skolämnen och för att lära sig att gå i skolan.